Projekt: „Historia i kultura najbliższa” realizowany jest w okresie od 2016-05-02 do 2016-12-31. Skierowany jest on do mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Główne cele projektu to:

 • pobudzenie mieszkańców Leszczyn do aktywności wokół budowania tożsamości lokalnej;
 • pobudzenie do poszanowania wśród mieszkańców wiedzy z zakresu historii lokalnej ( historia dzwonu Maria) poprzez organizację spotkania historycznego o tematyce ściśle związanej z lokalną historią;
 • poznanie dorobku artystycznego i literackiego Juliusza Rogera, kultywowanie tradycji śpiewaczych na Śląsku poprzez koncert muzyki pieśni śląskich i wykład o J. Rogerze;
 • poznawanie zabytków naszej gminy; odkrywanie na nowo historii – poprzez zwiedzanie kościołów wBełku i Palowicach, zabytkowej gichty w Palowicach oraz Izby Tradycji w Czerwionce;
 • integracja mieszkańców wokół dobra wspólnego jakim są zabytki kultury materialnej i niematerialnej.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

 1. Organizacja koncertu zespołu Grzegorz Płonka Trio; tematyka ; Juliusz Roger – pieśni i wiersze śląskie. W trakcie koncertu adresaci poznają autentyczne śląskie pieśni ,wysłuchają twórczości poetyckiej oraz nauczą się jednej z pieśni (otrzymają nuty i słowa). Koncert przewidujemy dla 50- 100 osób (seniorzy, młodzież).
 2. Organizacja zwiedzania zabytków architektury sakralnej i industrialnej; kościół w Palowicach i Bełku, Gichta w Palowicach, familoki oraz Izba Tradycji Kopalni Dębieńsko. W trakcie wyjazdu dla 40 uczestników lokalni pasjonaci przybliżą nam historię w/w miejsc. Zwiedzanie zakończymy spotkaniem integrującym połączonym z grilem i krótkim quizem.
 3. Powrót Dzwonu Maria do Leszczyn - znane i nieznane fakty przedstawiające pokonywanie barier, trudności, biurokracji związanej z odzyskaniem Dzwonu. Te zagadnienia przybliżymy mieszkańcom w czasie spotkania z mieszkańcami (ok. 40 osób) historii Dzwonu i jego długiej drogi do domu.
 4. Przygotowanie i wydanie folderu dotyczącego historii Dzwonu Maria który przekażemy mieszkańcom jako trwały rezultat projektu.

Nasze stowarzyszenie wygrało dotację w ramach programu Działaj Lokalnie IX na realizację projektu: „Jesteśmy stąd” w kwocie 5200,00 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.08.2015r. do 31.12.2015r. Działania projektowe są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dzielnicy Leszczyny dotyczące kultywowania wiedzy i tradycji o regionie i dalszej dbałości o miejsca pamięci.

Zrealizujemy następujące działania:

 1. Spotkania z historią lokalną - trzy spotkania w czasie trwania projektu:
  • na żywo - na starym cmentarzu opowieść o historii cmentarza i ludziach - zaproszenie potomków niektórych osób, prelegenci (lokalni historycy)
  • historia Dzwonu Maria - droga do domu w Leszczynach - opowie K. Kluczniok bezpośrednio zajmujący się sprowadzeniem zrabowanego dzwonu z Niemiec
  • zameczek w Leszczynach - znane i nieznane fakty - opowie architekt twórca koncepcji restauracji zamku
  W ramach tych działań planujemy zakupić aparat fotograficzny , co pozwoli nam na dokumentowanie naszych działań i wykonanie wystawy z przebiegu projektu
 2. Spotkania na cmentarzu: prace porządkowe (renowacja grobów, koszenie trawy, grabienie liści itp.) - planujemy zakupić niezbędny sprzęt do prac porządkowych (podkaszarka oraz odkurzacz do liści ) - sprzęt ten wykorzystamy także na długo po zakończeniu projektu także do innych inicjatyw.
 3. Co najmniej dwa razy w miesiącu - integrowanie mieszkańców wokół dobra wspólnego oraz wykonanie tablicy przy wejściu na stary cmentarz: tablica umożliwi nam umieszczanie ogłoszeń o projekcie, pracach na cmentarzu oraz innych ogłoszeń związanych z tym zabytkiem
 4. Wydanie folderu: powrót dzwonu Maria do Leszczyn.

Już teraz zapraszamy chętnych mieszkańców, seniorów, młodzież do udziału w pracach porządkowych oraz w naszych spotkaniach. Bieżące informacje będą umieszczane na stronie www.dzwon.org.pl oraz na naszym profilu na facebooku.

Projekt „Jesteśmy stąd” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundusz Lokalny Ramża.

Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn DZWON realizuje projekt "Nie pozwolimy zapomnieć!".  Dzięki dofinansowaniu kwotą 5000 złotych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie wyposażyliśmy nasze stowarzyszenie w sprzęt komputerowy w postaci laptopa wraz z oprogramowaniem finansowo-księgowym oraz drukarki, a także zapewniliśmy niezbędne do funkcjonowania stowarzyszenia materiały biurowe. Środki te pozwolą również na przygotowanie folderu prezentującego naszą organizację i jej statutowe cele. Dystrybucja folderów wśród lokalnej społeczności oraz rozpropagowanie informacji o powstaniu stowarzyszenia w lokalnej prasie pozwoli nam dotrzeć do szerokiego kręgu osób, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w działaniach stowarzyszenia, a dotąd nie wiedziały o jego istnieniu.

Całkowita wartość projektu to 5900 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Operatorami konkursu są Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża.