Statut

Załącznik do uchwały nr 2/IV/ 2014r. z dnia 26.04.2014r.

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”. W dalszych postanowieniach statutu zwane jest ono Stowarzyszenie
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy: „ SPL- Dzwon”

§ 2

 1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Czerwionka-Leszczyny a terenem jego działania Rzeczpospolita Polska.
 2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie zawiązane zostało na czas nieograniczony.
 2. Działa ono na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) Ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami i instytucjami.

§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy cywilno-prawne.

§ 7

 1. Stowarzyszenie ma prawo ustanawiania i używania własnych pieczęci, legitymacji, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własny sztandar.

§ 8

Działalność Stowarzyszenia i wszystkich jego władz jest jawna.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności w tym głównie mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez:

 1. prowadzenie oraz wspieranie badań nad przeszłością Leszczyn i terenów przyległych,
 2. zrzeszanie i reprezentowanie osób angażujących się aktywnie w rozwój lokalnej historii,
 3. upowszechnianie wiedzy o historii Leszczyn i okolic,
 4. stworzenie platformy do wymiany informacji, doświadczeń i materiałów pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami,
 5. zapewnianie dogodnych warunków dla prawidłowego rozwoju lokalnej historiografii oraz utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego publikacji i opracowań poświęconych przeszłości Leszczyn i okolic,
 6. troskę o materialną i kulturalną spuściznę dzielnicy i regionu,
 7. ochronę i promocję zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 9. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 10. rozwój kultury fizycznej, sportu i ekologii,
 11. upowszechnianie działań przeciwdziałania patologiom społecznym,
 12. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu.

§ 9A

Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:

 1. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 2. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 3. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 4. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
 5. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 6. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
 7. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
 8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 9. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 10. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
 11. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
 12. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
 13. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
 14. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
 15. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
 16. Wydawanie książek (58.11.Z)
 17. Wydawanie gazet (58.13.Z)
 18. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 19. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 20. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
 21. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
 22. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z)
 23. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

§ 10

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań nad historią Leszczyn i okolic oraz upublicznianie rezultatów tych badań,
 2. aktywne wspomaganie członków Towarzystwa we wszelkich działaniach i inicjatywach, mogących prowadzić do rozwoju lokalnej historii,
 3. gromadzenie i zabezpieczanie zachowanych pamiątek przeszłości,
 4. popularyzację wiedzy o historii miejscowości i regionu,
 5. organizowanie zjazdów, konferencji, odczytów, spotkań i dyskusji naukowych, konkursów, wystaw oraz pokazów poświęconych historii regionu lub służących jego promowaniu,
 6. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w kwestiach związanych z historią miejscowości i regionu, recenzowanie publikacji poświęconych tym zagadnieniom oraz promowanie wydawnictw uznanych za szczególnie wartościowe,
 7. współpracę z władzami samorządowymi oraz z podobnymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, muzeami i archiwami,
 8. współpracę ze środkami masowego przekazu.
 9. finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży.
 10. wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, finansowanie organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu: kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu służących lokalnej społeczności, pomoc finansową dla organizacji i instytucji działających w tym zakresie.
 12. pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką.
 13. finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu regionu.
 14. wsparcie finansowe programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu regionu.
 15. finansowanie publikacji i wydawnictw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, problematyki osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki, oświaty, wychowania i edukacji, problematyki społecznej i gospodarczej służących rozwojowi regionu.
 16. finansowanie szkoleń wolontariuszy organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 17. inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 13

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków: zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.
 2. Poszczególnych rodzajów członkostwa nie można łączyć.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych i/lub honorowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP, który spełnia warunki wymienione w niniejszym statucie.
 3. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która wniosła duży wkład w rozwój Stowarzyszenia lub legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinach, stanowiących przedmiot i cel działalności Stowarzyszenia.
 2. Tytuł członka honorowego nadawany jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może pozbawić członkostwa honorowego osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.
 4. Członek honorowy może zrezygnować z tej godności dobrowolnie, przedkładając Zarządowi stosowne pismo.

§ 17

1. Prawa członków zwyczajnych:

a) bierne i czynne prawo wyborcze,

b) prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) prawo do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Obowiązki członków zwyczajnych:

a) aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

c) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i propagowanie jego działalności,

d) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 18

1. Członkowie wspierający i honorowi nie dysponują biernym oraz czynnym prawem wyborczym, mogą jednak brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach władz statutowych Stowarzyszenia; poza tym posiadają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni.

2. Członkom honorowym mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia, przyznane im postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności

członkowie honorowi mają prawo do ;

a)prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) prawo do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§19

1. Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może obniżyć lub odstąpić od pobierania składki członkowskiej od członka zwyczajnego.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§20

1. W uznaniu zasług członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby fizyczne i prawne mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

a) list gratulacyjny, wystosowany przez Zarząd,

b) dyplom uznania, przyznany przez Zarząd,

c) odznakę honorową, nadaną przez Zarząd,

d) inne wyróżnienia, nadawane przez Walne Zgromadzenie lub powołaną przez nie Kapitułę.

2. Organem ustanawiającym wyróżnienia jest Walne Zgromadzenie

Członków. Poszczególne wyróżnienia nadawane są na podstawie odrębnych

regulaminów, uchwalanych przez Zgromadzenie Członków z zachowaniem postanowień niniejszego statutu.

§21

1. Za działania wymierzone w dobre imię Stowarzyszenia lub na jego szkodę członek Stowarzyszenia może zostać ukarany:

a) upomnieniem,

b) skreśleniem z listy członków.

2. Decyzje dotyczące wyróżnień i kar wymagają formy pisemnej i muszą one zawierać uzasadnienie.

 

§22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu,

2.wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia

b) z powodu braku aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż pół roku,

c) z powodu niepłacenia składek za okres dłuższy niż pół roku,

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4.skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

5.śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§23

1. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie to należy złożyć

w formie pisemnej, przed upływem 60 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Odwołania od uchwał Zarządu rozpatrywane są przez Walne Zgromadzenie Członków na najbliższym posiedzeniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§24

Władzami Stowarzyszenia są:

 

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§25

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie, w którym uczestniczy minimum 50% aktualnych członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym normalną większością głosów. W razie braku quorum następuje otwarcie drugiego terminu zebrania pół godziny po pierwszym terminie, gdzie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

2. Walne Zgromadzenie Członków może w dowolnym momencie skrócić kadencję władz Stowarzyszenia. Decyzja taka podejmowana jest na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby

członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 26

1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogółu członków tych organów. Organ może także podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. Obrady organów Stowarzyszenia są protokołowane.

3. Wszystkie organy Stowarzyszenia zobowiązane są do składania członkom Stowarzyszenia wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Członków.

4. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy przestali być członkami tych organów w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby osób pochodzących z wyboru. Dokooptowani członkowie utrzymują swój mandat do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków

Walne Zgromadzenie

§27

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§28

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa w pierwszym kwartale każdego roku. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym momencie. Jest ono zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

4. Działając na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa, Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

b) uchwalanie zmian statutu,

c) ustalanie składu liczebnego organów Stowarzyszenia,

d) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia

e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

h) podejmowanie uchwał Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) nadawanie odznaczeń i wyróżnień,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

m)podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do zaciągania zobowiązań finansowych powyżej 5000 euro

n)podejmowanie uchwał w sprawach pozastatutowych przedstawionych przez Zarząd

 

Zarząd Stowarzyszenia

§30

Zarząd stanowi organ wykonawczy Stowarzyszenia, powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§31

1.Zarząd składa się z 5 osób, w tym prezesa, sekretarza oraz skarbnika. Funkcyjnych wybiera Zarząd spośród swoich członków.

2.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§32

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowań Zarządu, głos decydujący należy do prezesa.

§33

Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie pieczy nad dokumentacją, sporządzanie protokołów i prowadzenie bieżącej korespondencji,

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

g) nadawanie odznaczeń i wyróżnień,

h) wymierzanie przewidzianych regulaminem kar,

i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

j) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

k) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.

 

Komisja Rewizyjna

§34

1.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

4.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§35

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej

raz na 6 miesięcy.

2. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowań Komisji Rewizyjnej, głos decydujący należy do przewodniczącego.

§36

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia oraz gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia

c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności,

d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

f) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków lub do Zarządu, zgodnie z zapisami niniejszego statutu.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu,

Komisja Rewizyjna może:

a) wystąpić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

b) wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

 

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia

§37

1.Dokumenty i pisma związane z działalnością Stowarzyszenia podpisuje Przewodniczący lub Zastępca względnie pracownik Stowarzyszenia upoważniony przez Zarząd.

2.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis łącznie dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

§38

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) z darowizn, spadków, zapisów,

c) z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,

2. Decyzję o prowadzeniu przez Stowarzyszenia działalności gospodarczej lub o jej zaprzestaniu podejmuje Zarząd.

§39

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§40

1. O ile statut nie stanowi inaczej, decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Zarządu uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu oraz Skarbnik.

3. W sprawach wykraczających poza zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych, wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§41

Majątek Stowarzyszenia nie może służyć do:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej

do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia lub kurateli – zwanych dalej osobami bliskimi;

b) przekazywania go na rzecz członków, Stowarzyszenia członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania go na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§42

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

2. Uchwały te podejmowane są na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§43

1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2. Cały majątek Stowarzyszenia ostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

3. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym sądzie.

§44

 

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu

 

§45

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

Prezes Stowarzyszenia

 

Krzysztof Kluczniok